60 vertingų gyvenimo savybių pavyzdžių

Savybės yra savybės, kurios apibūdina ką nors ar kažką ir išskiria jį iš kitų.

Žmonių savybės gali būti fizinės ar asmeninės, o pastaruoju atveju jos yra esminė asmenybės kūrimo dalis.

Tai yra 60 vertingų socialinio gyvenimo savybių, kurias galime turėti ar plėtoti, pavyzdžių:

1. Kantrybė

Kantrybė - tai kokybė išmokti laukti kažko ar kažko. Tam reikia nuolankumo, dėmesio ir daug vidinių jėgų.

2. Sąžiningumas

Tai gebėjimas pasakyti tiesą ir veikti remiantis tuo, kas, mūsų manymu, yra teisinga.

Sąžiningas žmogus nesinaudoja apgaule ir yra nuoseklus savo kasdieniuose veiksmuose, nes jis reaguoja tik į tai, ką galvoja, jaučia, sako ir daro, išreikšdamas savo veiksmų darną.

Žr. Sąžiningumas.

3. Savęs reikalavimas

Tai gebėjimas stengtis būti geresniu visose įmanomose srityse, nesitenkinti tuo, ką galima duoti, bet siekti nuolat tobulinti savo sugebėjimus.

Žinoma, kad tai būtų teigiama savybė, savęs poreikis turi turėti ribą. Siekdami to tobulėjimo idealo, neturėtume pakenkti kitiems ar sau.

4. Jautrumas

Tai gebėjimas suvokti kitą ar situacijas iš empatijos ir gilaus žmogaus ryšio jausmo.

Jautrus žmogus gali subjektyviai suvokti pasaulį ir turi didelį gebėjimą aptikti savo ir kolektyvinius emocinius niuansus.

5. Perfekcionizmas

Tai gebėjimas nuolat tobulėti. Perfekcionizmas yra susijęs su savireguliavimu ir detalių paieška, todėl tai yra savybė, kuri, gerai valdoma, gali pasiekti meistriškumo.

6. Konkurencijos dvasia

Tai yra interesas atiduoti viską, kas geriausia, kad parodytume savo galimybes sau ir kitiems. Konkurencinė dvasia skatina mus mokytis daugiau, būti organizuotiems, reikliems ir perfekcionistiniams, todėl tai yra kelių savybių derinys.

7. Pagarba

Tai yra dėmesys sau, kitiems žmonėms, įvykiams ar aplinkybėms.

Parodyti pagarbą reiškia vertinti kitą, todėl tai yra esminė socialinio sambūvio savybė.

8. Prisitaikymas

Prisitaikymas yra susijęs su prisitaikymu prie naujų situacijų, išlaikant savo vertybes ir emocinį stabilumą.

Tai labai tinkama savybė susidurti su svarbiais pokyčiais (asmeniniais, profesiniais, sentimentaliais), išlaikant pusiausvyrą.

9. Atkaklumas

Tai veiksmų pastovumas, siekiant tikslo. Atkaklumas - tai gebėjimas išlikti susikaupusiam ir būti neįveiktam nelaimių, todėl tam reikia didelių vidinių jėgų.

10. Kalba

Tai gebėjimas taisyklingai kalbėti viešai. Viešas kalbėjimas eina koja kojon su iškalba, nes pirmasis suteikia metodą, o antrasis padeda užmegzti ryšį su publika.

11. Atsakomybė

Tai gebėjimas prisiimti įsipareigojimą pripažįstant savo sugebėjimus ir prisiimant pasekmes, kurias jis gali sukelti - teigiamų ar neigiamų.

Pavyzdžiui, asmuo, paaukštintas savo darbo vietoje, turės prisiimti naujas pareigas, motinystė reiškia prisiimti atsakomybę už kito žmogaus gyvenimą ir pan.

Žr. Atsakomybė

12. Gebėjimas valdyti

Tie, kurie moka valdyti, sugeba valdyti išteklius ir kuo geriau išnaudoti juos savo ar grupės naudai. Tai yra esminė savybė grupės lyderiams, kurie turi pasinaudoti laiku, materialiniais ir žmogiškaisiais ištekliais jų tikslus.

13. Pozityvumas

Tai gebėjimas būti pozityviam tiek mintyse, tiek veiksmuose. Ši savybė leidžia žmogui pamatyti naudingiausią situacijose ir kituose žmonėse.

14. Drausmė

Kas yra drausmingas, tam, kad pasiektų tikslą, pavyko integruoti eilę išorinių ar savarankiškai nustatytų normų.

Disciplina yra savybė, leidžianti nuolat tobulinti asmenį. Būti drausminamam reikia ryžto, dėmesio ir pasitikėjimo savo jėgomis.

15. Realizmas

Tai gebėjimas pamatyti gyvenimą tokį, koks jis yra, objektyviai ir be idealizavimo.

Realistiškas žmogus gali priimti objektyvesnius sprendimus, remdamasis faktais, o ne prielaidomis.

16. Ištikimybė

Ištikimybė - tai pagarbos jausmas savo ir kitų jausmams, dėl kurių žmogus prisiima įsipareigojimus, kuriuos prisiėmė su savimi ar su kitais. Be to, lojalumas reiškia savo vertybių ar įsitikinimų gynimą.

Lojalumas gali pasireikšti asmeniui (motinai, partneriui), grupei (šeimai, sporto grupei), organizacijai (įmonei, politinei partijai) arba institucijoms (Bažnyčia, valstybė, karinės pajėgos ir kt.).

Žr. Lojalumas

17. Derybiniai gebėjimai

Tai reiškia gebėjimą rasti ir išspręsti nesutarimus, taip pat pasinaudoti situacijos pranašumais, kad būtų pasiektas abiem šalims naudingas susitarimas.

Gebėjimas derėtis yra svarbus organizaciniame pasaulyje, bet ir kasdieniame gyvenime.

18. Dėmesio

Jei išlaikysime savo dėmesį, galėsime sutelkti dėmesį į kažką punktualiai, netrukdydami. Tokiu būdu galime geriau pasinaudoti situacija ir būti efektyvesni.

Asmuo, turintis kokybišką priežiūrą, sugeba skirti laiko žmonėms ar aplinkybėms, kurių to reikia.

19. Atsargumas

Atsargumas leidžia mums išanalizuoti visus situacijos kraštus ir veikti taip, kad nebūtų padaryta žala.

Protingas žmogus taip pat yra nuosaikus savo veiksmuose.

20. Introspekcija

Tai savęs pažinimo kokybė, tai yra gebėjimas objektyviai analizuoti savo emocijas ir situacijas.

Introspekcija leidžia mums išanalizuoti savo stipriąsias ir silpnąsias puses ir nuo tada imtis veiksmų, atitinkančių mūsų jausmus.

21. Gerumas

Tai savybė būti vertam būti mylimam ar gerbiamam. Malonūs žmonės palieka savo pėdsaką, nes žino, kaip sumaišyti pagarbą, meilę, empatiją ir dosnumą.

22. Solidarumas

Tai gebėjimas suprasti kito poreikius ir kurti sprendimus, pagrįstus savo sugebėjimais.

Klasikinį solidarumo pavyzdį galima pastebėti, kai žmonės susirenka padėti kitiems įvykių, įvykusių dideliuose nacionaliniuose sukrėtimuose, pavyzdžiui, stichinių nelaimių (potvynių, žemės drebėjimų, gaisrų) metu.

Žr. Solidarumas

23. Saugokitės

Atsargus žmogus yra tas, kuris matuoja savo žodžių ar veiksmų poveikį, todėl prieš juos vykdydamas viską gerai apgalvoja.

Jis taip pat yra žmogus, žinantis daiktų vertę, nesvarbu, ar jie yra materialūs, ar nematerialūs, ir todėl sugeba parodyti jiems pagarbą.

24. Rimtumas

Rimtai reiškia parodyti pagarbą žmonėms ir atsakingai atlikti veiksmus.

Rimtumas yra verslo pasaulyje vertinama savybė, nes tai reiškia gilų supratimą apie priimtų sprendimų pasekmes.

25. Ryžtingumas

Ryžtingumas yra mąstymo ir veikimo nepriklausomai nuo grupės kokybė, laikantis savo įsitikinimų. Ryžtingas žmogus yra drąsus ir siekia savo tikslų nesustodamas prieš kliūtis, todėl galima sakyti, kad jis taip pat yra pajėgus išlaikyti dėmesį savo tikslui, nesiblaškant.

26. Ramiai

Tai yra savybė, kaip nuo ramybės susidurti su įvairiomis gyvenimo situacijomis.

Ramus žmogus gali objektyviai suprasti aplinką, ir tai padės jam priimti geresnius sprendimus.

27. Mokymasis

Asmuo, besidomintis nuolatiniu mokymusi, turės tiesioginį poveikį aplinkai, nes turės daugiau galimybių teigiamai prisidėti.

Nesvarbu, ar tai asmeninis, ar profesinis lygis, mokymosi skonis yra savybė, kurią turėtume ugdyti visi, kad pasaulis taptų geresnė.

28. Pasitikėjimas

Tai gebėjimas tikėti savimi ir kitais, darant prielaidą, kad jūsų ir kitų veiksmai yra teisingi. Pasitikėjimas leidžia geriau susidoroti su sunkumais, nes žmogus žino savo stipriąsias ir silpnąsias puses, ir tai leidžia jam ieškoti sprendimų, pritaikytų pagal jų galimybes.

Pasitikėjimas atsiranda ne tik tarp individų. Žmogus gali pasitikėti valdžios institucijomis, suprasdamas, kad iš tų instancijų priimti sprendimai yra palankūs bendrai gerovei.

Žr. Pasitikėjimas

29. Lyderystė

Tai savybė vadovauti grupei ir motyvuoti juos atiduoti viską, kad būtų sukurtas sprendimas arba pasiektas bendras tikslas.

Geras vadovas paprastai yra empatiškas, palaikantis žmogus, labai pasitikintis savimi ir savo vadovaujama grupe.

Žr. Vadovavimas

30. Galimybė mėgautis

Malonumas yra susijęs su galimybe atsipalaiduoti per įvairių tipų dirgiklius. Knygos, pasivaikščiojimo, spektaklio, draugų ar partnerių kompanijos gali pakakti, kad suaktyvintume mūsų gebėjimą mėgautis.

Ši savybė būtina norint subalansuotai ir sveikai gyventi.

31. Empatija

Būti empatiškam - tai gebėjimas atpažinti kito poreikius, suprasti, kaip jie gali jaustis tam tikroje situacijoje.

Tie, kurie yra empatiški, taip pat gali palaikyti, nes jie gali pasiūlyti sprendimus, kurių reikalauja kitas asmuo, viršijančius jų asmeninius interesus.

Žr. Empatija

32. Analizės galimybės

Tai kokybė, leidžianti analizuoti įvairius situacijos aspektus, siekiant rasti tinkamą sprendimą ar sprendimą.

33. Savimotyvacija

Savimotyvacija yra susijusi su gebėjimu siekti kažko, išskyrus išorinius ir vidinius veiksnius, kurie gali mus paveikti.

Tai labai svarbi savybė verslumo pasaulyje, kurioje labai dažnai kyla noras pasitraukti, kai projektas nebaigiamas įgyvendinti.

34. Optimizmas

Optimizmas yra savybė matyti kitus žmones ir situacijas iš teigiamos perspektyvos.

Optimistiškas žmogus sugeba įveikti nesėkmes, nes yra pasirengęs mokytis.

35. Išdėstymas

Noras yra būti atviram įvairioms situacijoms, kurios gali kilti, išlaikyti teigiamą požiūrį ir būti pasirengusiam naudingai prisidėti.

Norintis žmogus turi priemonių, kad galėtų atiduoti visas jėgas kitiems žmonėms ar iššūkiui, ir sugeba įgyvendinti reikiamus sprendimus.

36. Punktualumas

Tai viena iš labiausiai vertinamų savybių, nes tai reiškia suvokimą apie savo ir kitų žmonių laiko vertę, o tai yra labai svarbu ne tik kasdieniame gyvenime, bet ir verslo aplinkoje.

Punktualumas yra organizuotumo, tvarkos ir drausmės išraiška.

Žr. Punktualumas

37. Nuolankumas

Nuolankumas - tai mūsų stiprybių ir sugebėjimų priėmimas, tačiau jais nesipučiant.

Nuolankumas, kaip savybė, būdingas žmonėms, kurie nenori savęs išaukštinti, o verčiau duoti impulsą kolektyviniams pasiekimams.

38. Intelektas

Intelektą galima apibrėžti kaip gebėjimą mokytis, suprasti ir praktiškai pritaikyti žinias emociniu ir intelektualiniu požiūriu, naudojant pažinimo mechanizmus.

Protingas žmogus turi daugybę asmeninių įrankių savo tikslams pasiekti ir padėti kitiems pasiekti savo, todėl tai yra viena iš labiausiai vertinamų savybių.

39. Įtikinamumas

Tai gebėjimas išreikšti save nuoširdžiai ir pagarbiai, įsiklausant į kitų nuomonę ir ieškant sutarimo taškų, tačiau ginant savo požiūrį.

40. Vaizduotė

Tai reiškia idėjų ar koncepcijų kūrimo ar vizualizavimo procesą, naudojant kūrybiškumą.

Vaizduotė - tai tų, kurie „svajoja“, savybė ir leidžia sukurti žaismingus įvairių situacijų sprendimus.

41. Brandumas

Tai gebėjimas reaguoti į iššūkį elgesiu, atitinkančiu situaciją, atsižvelgiant į asmens amžių ir sąlygas.

Be to, subrendęs žmogus sugeba atsakingai priimti savo veiksmų pasekmes.

42. Atsparumas

Tai savybė prisitaikyti prie nepalankių situacijų ir jas įveikti, įgyti mokymosi, kuris bus integruotas siekiant geriau susidoroti su panašiomis situacijomis ateityje.

Kai kurie žmonės yra atsparūs iš prigimties, kiti išmoko būti ištvermingi susidūrę su gyvenimo situacija, pavyzdžiui, liga ar artimo žmogaus mirtimi.

Žr. Atsparumas

43. Valios jėga

Valios jėga yra vidinis variklis, padedantis mums pasiekti savo tikslus. Tai kartu su drausme yra viena iš esminių savybių, padedančių sukurti naujus įpročius.

Kaip savybė, valios jėga yra raktas į naujų žinių ir įgūdžių integravimą, tuo pat metu būtina padėti mums atsisakyti žalingų įpročių.

44. Higiena

Higiena reiškia asmeninių įpročių rinkinį, kurį įgyvendiname praktikoje, norėdami pasirūpinti savo sveikata ir įvaizdžiu.

Žmogus, kuris rūpinasi savo higiena, parodo pagarbą sau ir kitiems.

45. Charizma

Žmogus, turintis charizmą, yra tas, kuris turi „užburti“ kitus, ir paprastai tai yra intelekto, gerumo ir humoro jausmo mišinys, be kitų savybių.

46. ​​Tolerancija

Tolerancija - tai pagarbos idėjoms, emocijoms, mąstymui ar elgesiui, su kuriuo nesutinkate, savybė.

Šis gebėjimas yra labai svarbus socialiniam gyvenimui, nes leidžia tos pačios grupės nariams parodyti savo požiūrį ar pageidavimus, nebūdamas teisiamas, užpultas ar atstumtas.

47. Dėmesys detalėms

Dėmesys detalėms yra profesionaliai vertinama kokybė, nes kiekvienas, kuris ją turi, gali pažvelgti į tai, kas iš pirmo žvilgsnio nėra taip akivaizdu, o tai leidžia imtis būtinų atsargumo priemonių, kad ją patobulintų, pakeistų ar sukurtų geresnį sprendimą ...

Į detales orientuotas žmogus paprastai yra reiklus sau ir perfekcionistas.

48. Drąsa

Tai yra noras veikti ekstremaliose situacijose. Drąsa apima ryžtą, jėgą ir pasitikėjimą.

49. Įsipareigojimas

Tas, kuris ugdė įsipareigojimo kokybę, sugeba įvykdyti įsipareigojimus, kuriuos yra sudaręs su savimi ir su kitais.

Be to, jis yra žmogus, orientuotas į rezultatų siekimą, todėl sugeba išlikti susikaupęs, kol pasieks savo tikslą.

50. Dosnumas

Tai savybė dalintis tuo, ką vienas turi su kitu, vengdamas asmeninio intereso ar pelno. Tai, kas dalijamasi, gali būti apčiuopiama (pinigai, daiktai, maistas) arba nemateriali (žinios, sprendimai, idėjos ir kt.).

Dosnumas siejamas su solidarumu ir empatija, nes šias dvi savybes reikia suteikti kitam arba būti pasirengusiems padėti.

Žr. Dosnumas

51. Nuosaikumas

Tai savybė siekti pusiausvyros visame kame, vengti kraštutinumų.

Moderavimas yra savybė, leidžianti, be kita ko, vadovauti ir dirbti komandoje.

52. Organizacija

Tai reiškia gebėjimą planuoti ir tvarkyti, siekiant individualaus ar grupės tikslo.

Organizuotas žmogus yra daug efektyvesnis ir gali geriau reaguoti į nenumatytus įvykius, todėl tai yra vertinama darbo aplinkos kokybė.

53. Kūryba

Nors paprastai tai iš karto asocijuojasi su meno sritimi, kūrybiškumas yra gebėjimas kurti naujus sprendimus iš tradicinių koncepcijų.

Dėl šios priežasties kūrybingas žmogus yra labai vertinamas savo asmeninėje ir profesinėje aplinkoje, atsižvelgiant į tai, kad jis turi galimybę pamatyti dalykus kitu požiūriu ir prisidėti prie grupės praturtinimo.

54. Gerumas

Tai gero darbo kokybė, ypač jei tai daroma kitų žmonių gerovei.

Malonus žmogus turi natūralų polinkį kilniems darbams.

55. Iškalba

Iškalbingumas yra savybė įtikinti ar užmegzti ryšį su kitais žodžiu.

Iškalbingas žmogus žino, kaip teisingai išreikšti save, bet visų pirma jis žino, kaip emocingai elgtis su aplinka, naudojant tinkamus žodžius. Tai natūralių lyderių savybė.

56. Tvirtovė

Stiprybė - tai gebėjimas būti stipriam, sąžiningai priimti sudėtingas situacijas.

Tai savybė, kuri nusipelno didelio emocinio nusiteikimo nepasiduoti situacijai ir veikti priverstinai.

57. Požiūris

Kalbama apie sugebėjimą pasitikėti savimi ir iš teigiamų stiprybių pusės priimti iššūkius.

Požiūris yra savybė, kuri ne tik padeda tiems, kurie ją turi, bet ir skatina kitus ją įgyti. Tai savaime yra optimistiškas gyvenimo matymo ir sprendimo būdas.

58. Nuoširdumas

Tai gebėjimas elgtis pagal tai, ką jaučiate ir galvojate. Nuoširdumas, gerai valdomas, yra susijęs su sąžiningumu.

Tačiau jei žmogus parodo savo nuoširdumą be apdairumo, jis gali tapti žiaurus ar netinkamas kitų atžvilgiu.

59. Judrumas

Tai reiškia fizinį, protinį ir emocinį gebėjimą greitai ir lengvai perjungti skirtingus scenarijus ar situacijas.

Judrus žmogus turi galimybę greitai prisitaikyti prie pokyčių.

60. Humoro jausmas

Tai gebėjimas suvokti pasaulį, kitus ar save iš pačios komiškiausios ar juokingiausios pusės.

Humoro jausmas yra ne tik kitų vertinama savybė, ji būtina sveikam emociniam gyvenimui.

Taip pat žiūrėkite:

  • 30 žmogaus savybių ir trūkumų.
  • Savybės
  • 27 žmogaus stipriosios pusės.
  • 31 silpnybes, kurias žmogus gali (ir turėtų) patobulinti

Žymos:  Religija Ir Dvasingumas Apskritai. T Išraiškos - Populiarus